Arvskifte

Om dödsbodelägarna är överens om hur arvet efter den avlidne ska fördelas kan vi vara behjälpliga att upprätta ett arvskifte.  Före arvet skiftas ska bouppteckning förrättas, boet utredas, skulder betalas och legat utskiftas. För det fall det finns en efterlevande make ska dennes tillgångar och skulder också redovisas och en bodelning ske. 

Huvudregel för fördelningen är att varje arvsgren tar lika stor del. Huvudregeln kan sättas ur spel till exempel på grund av att den avlidne gett ett förskott på arv till någon arvsgren. I samband med arvskiftet uppstår också ofta frågor om efterarv, laglotter och testamentestolkning.

För det fall dödsbodelägarna inte kommer överens om arvet kan det bli aktuellt att ansöka om en boutredningsman eller en skiftesman. En ansökan om boutredningsman skickas till tingsrätten där den avlidne sist hade sitt hemvist. En skiftesman ska besluta hur arvet ska fördelas. En boutredningsman ska dessutom förvalta och företräda dödsboet vilket bland annat innefattar upprättande av deklarationer. En boutredningsman eller skiftesman kan inte ta ställning till alla frågor som rör fördelningen av arvet. Till exempel ska frågan om testamentes ogiltighet prövas av domstol.

Kostnaderna för boutredningsmannens/skiftesmannens arvode tas ur dödsboet. Om inte egendomen i dödsboet räcker för att täcka arvodet till boutredningsmannen betalar den som ansökt om boutredningsman det resterande beloppet.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att reda ut frågor om hur arvet efter er nära ska fördelas.